Algemene voorwaarden

Artikel 1. – Deontologie
Alle advocaten van LEXIS ADVOCATEN zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).

Artikel 2. – Overeenkomst
De advocaten verbonden aan LEXIS ADVOCATEN verrichten hun diensten in naam en voor rekening van LEXIS ADVOCATEN, tenzij zij voor een bepaald dossier hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer.

De overeenkomst tussen LEXIS ADVOCATEN en de cliënt komt tot stand ten laatste op het ogenblik dat LEXIS ADVOCATEN haar dienstverlening aanvangt.

Artikel 3. – Opdracht van LEXIS ADVOCATEN
De cliënt belast LEXIS ADVOCATEN met de verdediging van de belangen die hij haar toevertrouwt.

De opdracht van de advocaat bestaat erin de cliënt te adviseren, bij te staan of te vertegenwoordigen. Deze opdracht omvat alle prestaties die in dat kader uitgevoerd worden.

De advocaat die verantwoordelijk is voor het dossier heeft het recht om, bij uitvoering van deze opdracht, op eigen verantwoordelijkheid, een beroep te doen op één of meerdere andere aangestelden, medewerkers of stagiairs.

De cliënt zal LEXIS ADVOCATEN, op de meest volledige manier, op de hoogte te brengen van alle pertinente feiten en deelt haar alle nuttige elementen en documenten in zijn bezit mee, bij voorkeur bij aanvang van behandeling van het dossier, tijdens de verdere duur van het dossier en in het bijzonder wanneer zich nieuwe ontwikkelingen of veranderingen van omstandigheden met betrekking tot het dossier voordoen.

De cliënt laat elke akte van rechtspleging, deurwaardersexploot, ingebrekestelling en elk ander relevant document dat hem wordt betekend of genotificeerd, indien van belang, direct na ontvangst ervan aan LEXIS ADVOCATEN geworden.

De verbintenissen van LEXIS ADVOCATEN zijn geen resultaatsverbintenissen, doch inspanningsverbintenissen.

Artikel 4. – Staat van erelonen, onkosten en uitgaven
Voor onze tarieven in detail verwijzen wij naar onze website www.lexis.be (klik op “tarieven” en vervolgens op “algemene dienstverlening”).

Onderstaande tarieven zijn indicatief en steeds exclusief BTW.

Aangezien elk dossier verschillend is, kan met dossiers van beperktere inzet en/of belang rekening worden gehouden en kunnen gunsttarieven worden aangeboden. Het is dan ook aangewezen om hieromtrent op voorhand overleg te plegen.

In principe hanteert LEXIS ADVOCATEN een uurloon als basis voor de begroting van de erelonen. Dit uurtarief varieert en is o.m. afhankelijk van de volgende factoren:

 • het belang van de zaak;
 • het spoedeisend karakter van de zaak;
 • de moeilijkheidsgraad van de zaak;
 • de ervaring van de behandelende advocaat;
 • de specialisatie van de advocaat in de materie;
 • het behaalde resultaat;
 • de draagkracht van de cliënt.

In afwijking van dit principe zijn ook andere afspraken zoals abonnementen, incassotarieven of vaste bedragen voor welomlijnde procedures mogelijk, na overleg met cliënt en mits schriftelijk akkoord van partijen.

LEXIS ADVOCATEN maken algemeen een onderscheid tussen erelonen voor juridische prestaties, administratieve kosten en kosten aan derden (door het kantoor voorgeschoten):

 • Het ereloon voor juridische prestaties bedraagt standaard 105,00 EUR per uur, maar kan variëren van 85,00 EUR tot 175,00 EUR per uur. Er wordt hierbij rekening gehouden met de hoogdringendheid, aard van de zaak, complexiteit, vereiste ervaring, enz.
 • Administratiekosten worden in rekening gebracht en bestaan uit kosten opening dossier, dactylografiekosten, afdruk– en kopiekosten, verzendingskosten, verplaatsingskosten, enz. De kost van een schrijven (brief, fax, e- mail) bedraagt minimum 6,00 EUR en er wordt minstens 5 min. tijd aangerekend. De verplaatsingskosten worden getaxeerd aan minimum 0,50 EUR per kilometer.

Indien het kantoor kosten aan derden moet voorschieten, worden deze aan de werkelijke kost doorgerekend. Onder de gerechtskosten worden o.a. volgende kosten verstaan: griffiekosten (rolrechten, kosten voor afschriften van vonnissen/arresten/strafdossier, enz.) en kosten van gerechtsdeurwaarders (dagvaarding, betekening, uitvoering, enz.).

Andere bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld kosten aan hypotheek- of registratiekantoren, kosten van advocaten (vervangers of specialisten), correspondenten (buitenland), notarissen, boekhouders, vertalers, accountants, deskundigen, enz. Deze kosten worden steeds in overleg en pas na goedkeuring met cliënten gemaakt.

Voor en tijdens de behandeling van een dossier kunnen regelmatig voorschotten worden opgevraagd. Dit is trouwens een deontologische verplichting van de advocaat.

Op het eerste verzoek van cliënten wordt een detail van de verrichte prestaties en kosten bezorgd.

Wanneer niet alle diensten en kosten in de tussentijdse staten (voorschotten) werden opgenomen, zal er een eindstaat (slotfactuur) worden opgesteld bij het afsluiten van het dossier.

Artikel 5. – Berekening van de erelonen
De erelonen worden berekend op basis van het aantal uren dat door de advocaten van LEXIS ADVOCATEN aan het dossier wordt besteed. De volgende taken zijn onder meer begrepen in de factureerbare uren:

 • het onderzoek van stukken van het dossier en van de ontvangen briefwisseling;
 • de juridische analyse, met inbegrip van het onderzoek, de opstelling en de nalezing van alle documenten(briefwisseling, schriftelijke adviezen, schriftelijke beraadslagingen, aktes van rechtspleging, overeenkomsten,memories en nota’s) die in het kader van de zaak dienen te worden opgesteld;
 • vergaderingen en telefonische onderhouden met de cliënt of met derden, met inbegrip van mondelinge adviezen;
 • administratieve verrichtingen, pleidooien, assistentie bij rechtszittingen, vergaderingen of enige anderebijeenkomst, alsook de voorbereiding van deze taken;
 • de verplaatsingen en wachttijden.Wanneer meerdere advocaten tussenkomen, wordt de duur van hun respectievelijke prestaties bij elkaar opgeteld.

Artikel 6. – Betaling en verwijlintresten
Alle facturen zijn betaalbaar te Kortrijk.

De gevraagde provisies, tussenstaten en ereloonstaten dienen uiterlijk te worden betaald op de vervaldag van de factuur. Indien niet vermeld, is elke factuur contant (binnen de acht dagen) betaalbaar.

Na afloop van deze termijn zijn verwijlintresten van rechtswege verschuldigd aan 12 % zonder ingebrekestelling,alsook een forfaitaire schadevergoeding aan 10 % met een minimum van € 125,00 (per factuur).

Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn zal LEXIS ADVOCATEN de uitvoering van haar opdracht en de behandeling van de zaak kunnen opschorten, nadat ze haar beslissing aan de cliënt bekend gemaakt heeft.

Artikel 7. – Recht van de cliënt op informatie
LEXIS ADVOCATEN verstrekt de cliënt op verzoek uitleg in verband met de erelonen, (on)kosten en uitgaven, alsmede omtrent de modaliteiten voor uitvoering van haar opdracht.

Artikel 8. – Opzeggen van de opdracht
De cliënt kan de overeenkomst steeds opzeggen. De cliënt heeft vrije keuze van advocaat.

LEXIS ADVOCATEN kan deze overeenkomst niet zomaar opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen, op basis van deontologische gronden, andere redelijke gronden of in geval de behandelend advocaat niet bereid is de opdracht volgens uw wensen uit te voeren.

In deze gevallen zal LEXIS ADVOCATEN de cliënt op basis van de bestede uren een einddeclaratie sturen. Artikel 9. – Archivering

LEXIS ADVOCATEN archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een (wettelijke) periode van vijf jaar.

Na deze periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd. LEXIS ADVOCATEN kan niet aansprakelijk zijn voor deze vernietiging wanneer deze termijn wordt gerespecteerd en de cliënt zijn dossier binnen deze termijn niet heeft opgevraagd.

Artikel 10. – Aansprakelijkheid
De advocaten verbonden aan LEXIS ADVOCATEN zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid

d.m.v. een door de Orde van Vlaamse Balies onderschreven verzekering (www.advocaat.be).
De beroepsaansprakelijkheid van LEXIS ADVOCATEN is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat LEXIS ADVOCATEN, haar advocaten of aangestelden hieraan fout hebben, wordt de aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel, maximaal beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag (excl. BTW) dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dossier tot maximaal 5.000 EUR per schadegeval.

LEXIS AVOCATEN zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan LEXIS ADVOCATEN, dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.

LEXIS ADVOCATEN en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

Artikel 11. – Intellectuele eigendomsrechten
Het is de cliënt niet toegestaan om de door LEXIS ADVOCATEN gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de toegekende opdracht.

Artikel 12. – Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing op de betrekkingen tussen partijen.

Voor alle geschillen zijn alleen territoriaal bevoegd: het Vredegerecht van het eerste kanton te Kortrijk, of de rechtbanken van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, of de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.